Kåre Lierhagen med den første motorsaga, der det hele begynte.

ETABLERING OG HISTORIE

 

Vi må helt tilbake til 1948, for å komme til starten og grunnlaget for Lierhagen Skogsdrift AS. Kåre begynte i skogen med hest og svans, og arbeidet med dette i 25 år før han i 1973 kjøpte seg en lastebærer, og framkjøring av tømmeret ble litt enklere. Etter hvert ble svansen byttet ut med motorsag og i 1977 begynte sønnen Roar sammen med Kåre i skogen. Som årene gikk utviklet arbeidsutstyret seg, og i 1985 kjøpte de sin første hogstmaskin Volvo Twig 942 og etablerte Lierhagen Skogsdrift sammen. 22.03.15 feiret Lierhagen Skogsdrift 30 års jubileum, samme år feires det også at AS er 10 år og at to av de ansatte har arbeidet her i 10 år.

 

Kåre, Stig Roar og Roar, tre generasjoner tømmerhoggere.

 

Årene fremover kjørte de skift på maskinen, og de byttet maskiner jevnt for å ha godt arbeidsutstyr hele tiden, for det var hardt arbeid og utviklingen på maskinene gjorde jobben enklere for Kåre og Roar. I 1992 pensjonerte Kåre seg og overlot firmaet til Roar, men var med som en god hjelpegutt i årene fremover. Læstebæreren de eide selv solgte de i 1986, og hadde etter det med seg innleide med egen lastebærer frem til 2008. Roar hadde mer enn nok å gjøre i skogen og utvidelse av firmaet var nødvendig. Da var det fint å ha noen maskininteresserte sønner, som ville være med på laget. Sønnen Stig Roar Lierhagen ble da ansatt i 2004, og året etter dannet de Aksjeselskap. Der Roar er Daglig leder, og sønnene Stig Roar og Bjørn Vegard medeiere. I 2005 ble det kjøpt et nytt hogstlag med hogstmaskin Valmet 901 og lastebærer Valmet 840.2 til Stig Roar og nyansatte Pål Anders Brandstad, sammen med en ny hogstmaskin Valmet 911.3 til Roar, var nytt utstyr på plass.

 

Utvidelsen av Lierhagen Skogsdrift AS var dermed i god gang, og i 2008 kjøpte Lierhagen Skogsdrift AS lastebæreren Timberjack 1410D av innleid, og ansatte sjåfør som kjørte etter Roar på hans lag. På begge lagene ble det byttet maskiner ca hvert tredje-fjerde år, for å holde utstyret moderne, minske driftstoppene og være med på utviklingen av maskinen som forandres og forbedres etter hvert som årene pågår.

 

I 2010 ble det nok engang klart for utvidelse av firmaet, da også sønnen Bjørn Vegard ville følge i fars fotspor. Han begynte da på laget til Stig Roar, der han kjørte skift på lastebærer og etter hvert på hogstmaskinen. Etter et år som lærergutt tok han over maskinen Valmet 911.4 fra Stig Roar og fortsatte med sluttavirkning. Stig Roar begynte da med tynningsdrift med en ny Komatsu 901TX, og lastebærer med på laget med ny sjåfør og lastebærer Ponsse Wisent.

 

Dette året ble det også utvidet med et Bio-virke lag, der Ponsse Buffalo Dual utfører heltrehogst av jordkanter, veikanter, rydding av områder for anlegg, jorder osv, og legger dette i Bio-hauger. Disse haugene flises opp av en John Deere 1510E med BRUKS Flishogger, og det blir da ferdig fyringsflis til flisfyringsanleggene.

 

Firmaet har medlemskap i MEF- Maskinentreprenørenes Forbund.

 

 

 EIERE OG ANSATTE

 

Eier og daglig leder i Lierhagen Skogsdrift AS er Roar Lierhagen, med en 37 års lang erfaring fra skogsdrift. Medeiere i Lierhagen Skogdrift AS er Stig Roar Lierhagen, Bjørn Vegard Lierhagen og Ann Kristin Lierhagen.

Selskapet har dyktige medarbeidere, med god erfaring og kunnskap innenfor skogdrift, der 9 ansatte har fagbrev. Det bidrar til at Lierhagen Skogsdrift er konkurransedyktige i sin næring, og gir oss fornøyde oppdragsgivere og skogeiere.

 

Les mer under "ANSATTE"

 

Lierhagen Skogsdrift AS sine eiere, ansatte og innleide, fra venstre; Roar, Bjørn Vegard, Ann Kristin, Stig Roar, Kai Åge, Jimmy, Per, Leif Tore, Even, Ronnie, Sigurd, Willy, Tore, Pål Anders og Hallvar.

TJENESTER

Sluttavvirkning

Når skogen er moden, skal den hogges og dette kalles sluttavvirking. I Lierhagen Skogsdrift AS utføres dette av to hogstlag, som består av moderne maskiner med avansert teknologi og måleutstyr, der man kan få riktig verdiutnyttelse av hvert eneste tre som blir hogget. Med et moderne utstyr kan sjåførene av maskinen, samt skogbruksledere administrere skogdriften og følge opp arbeidet.

Tynning

Tynning har med tiden blitt mer aktuelt og Lierhagen Skogsdrift AS har ett tynningslag som fokuseres fullt her. Mange plantefelt har en større tetthet enn det som er optimalt for eldre skog, dermed må det foretas en tynning. En tynningshogst utføres av smidig og tilpasset maskin, som setter igjen de trærne med best kvalitet, jevnest mulig fordelt og i riktig tetthet. Dette arbeidet blir oftest oppfattet som ulønnsomt og tidkrevende, men med godt maskinelt utstyr og dyktig sjåfører, utfører vi dette slik at skogeiere blir fornøyde og tjener penger på arbeidet. Etter en god tynningshogst skaper du forutsetninger for en høyere og bedre virkeskvalitet når en sluttavvirkningshogst skal utføres i senere tid.    

Biovirke

Maskinelt utstyr klipper og samler heltre i biohauger Med dette utstyret kan vi utføre rydding av skog og vegetasjon, beiteområder, anleggsplasser, kantrydding ved veier, åker, skogsbilveier og fjerning av skog ved boligområder etc. Disse haugene blir deretter fliset opp av en flishogger til fyringsflis som brukes av ulike fyringsanlegg.

Graving/Markberedning

Vi liker å holde skogen ryddig og pen etter utført hogstarbeid, og her kommer gravemaskinen inn for å reparerer kjørespor og grøfter, lager nye grøfter, pusse snuplasser og skogsbilveier for hjulspor etc. Våren 2015 har vi også begynt med markberedning med denne maskinen, og har hatt mange oppdrag på dette ila sommeren. Denne leier vi også bort ved behov.